Quick search

Algemene Voorwaarden

01. Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van RentSeeDo.com.
b. Omgeving: de website RentSeeDo.com en/of ieder ander door RentSeeDo georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
c. Platform: de Omgeving waarop door derde partijen een Evenement aan Klanten wordt aangeboden.
d. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
e. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een attractieparkbezoek, een excursie, fiets huren, museumbezoek of een andere activiteit waarvoor een Aanbieder via het Platform tickets aanbiedt.
f. Aanbieder: een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform een Evenement aan Gebruikers aanbiedt.
g. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Ticket voor een Evenement via het Platform.
h. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Aanbieder en een Klant tot het tegen betaling leveren van een Ticket ten behoeve van een Evenement, welke door bemiddeling van RentSeeDo tot stand komt via het Platform.
i. Ticket: de toegang c.q. het toegangsbewijs tot een evenement
j. RentSeeDo: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LeisureKing BV, gevestigd te Uddel, kantoorhoudende te Garderenseweg 134 3888 LD Uddel, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54389585 (e-mailadres: info@rentseedo.com, telefoonnummer: 088-7307676)

02. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen binnen de Omgeving, alsmede elke bestelling van een Ticket bij een Aanbieder via het Platform en elke overeenkomst of rechtsbetrekking die daaruit voortvloeit tussen RentSeeDo en een Klant.
b. Iedere Klant die een bestelling plaatst voor een Ticket dat door een Aanbieder wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding van RentSeeDo met zowel Klanten die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als Klanten die als bedrijf, niet-consument, kunnen worden aangemerkt.
d. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wijst RentSeeDo uitdrukkelijk van de hand.
e. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.

03. Aanbod Aanbieder
a. RentSeeDo treedt bij het aanbieden van Evenementen en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder. De Klant erkent dat de Overeenkomst tot stand komt tussen Klant en Aanbieder en dat RentSeeDo geen partij bij deze Overeenkomst is en/of wordt. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant via het Platform een bestelling plaatst. De Aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan een bestelling te verbinden. Mocht de Aanbieder een bestelling niet accepteren, dan deelt de Aanbieder en/of RentSeeDo dit zo spoedig mogelijk mede na ontvangst van de bestelling.
b. Om naar behoren een reservering te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient de Klant bij een bestelling juiste en volledige gegevens te gebruiken. RentSeeDo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde gegevens, zoals e-mailadressen of foutieve telefoon- of creditcardnummers, en heeft geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren.
c. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte Tickets van een Aanbieder of over het Evenement, dient de Klant zich te wenden tot de betreffende Aanbieder. De Klant kan geen beroep doen op RentSeeDo en RentSeeDo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van enige niet-nakoming van een Evenement door de Aanbieder.
d. Indien een Klant een Ticket aanschaft via het Platform bij een Aanbieder, dan verplicht de Klant zich de algemene voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder waarvan hij een of meerdere Tickets via het Platform afneemt, te accepteren.
e. RentSeeDo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Aanbieder buiten het Platform.

04. Prijzen en betaling
a. Ticketprijzen gelden per persoon of groep en zijn afhankelijk van geldigheid zoals aangeduid op het Ticket, indien van toepassing.
b. Klant betaalt voor de Tickets de overeengekomen prijs. Betaling vindt plaats op de door RentSeeDo aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings/-bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van RentSeeDo zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. RentSeeDo brengt namens de Aanbieder bij elke bestelling servicekosten en/of administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de transactie.
e. RentSeeDo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige kosten die door de Aanbieder rechtstreeks worden berekend en/of in rekening worden gebracht bij de Klant.

05. Levering
a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. RentSeeDo zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan RentSeeDo een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door RentSeeDo opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient RentSeeDo schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

06. Tickets
a. De door RentSeeDo gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen en/of op andere wijze aan een derde over te dragen, zonder toestemming van de Aanbieder. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de Aanbieder, is de Aanbieder gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken. Houders van ongeldige Tickets zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer gewijzigd, geruild of vergoed worden zonder toestemming van de Aanbieder.
c. Tickets worden via RentSeeDo digitaal verstuurd naar het door de Klant opgegeven (e-mail)adres.
d. Klant zal regelmatig zijn opgegeven e-mailadres controleren zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door RentSeeDo en/of de Aanbieder aan Klant verzonden informatie.

07.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
a. De Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft onder de in wet geregelde voorwaarden tegenover de Aanbieder het recht van ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien dagen na het doen van de bestelling (herroeping). De Klant kan dit recht van herroeping uitsluitend uitoefenen tegenover de Aanbieder. De algemene voorwaarden van de Aanbieder kunnen hierover nadere regels bevatten. Een Overeenkomst voor de Klant is onherroepelijk, voor zover de bestelling strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.
b. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen Overeenkomst wijzigingen aan te brengen, behoudens in overleg met de Aanbieder. Annulering van de Overeenkomst door de Klant is slechts mogelijk indien de Aanbieder expliciet aangeeft dat Annulering van de Overeenkomst door de Klant mogelijk is.
c. RentSeeDo wijst de Klant erop dat de Aanbieder het recht heeft de Overeenkomst te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Evenement niet meer beschikbaar is of indien de Klant een incorrect of onbereikbaar e-mailadres of telefoonnummer heeft opgegeven.
d.. Indien de Klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan RentSeeDo besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
e. RentSeeDo heeft het recht om namens de Aanbieder bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling en/of de daarbij door de Klant verstrekte gegevens. Indien RentSeeDo een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal RentSeeDo dat bedrag terugboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant aantoonbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan RentSeeDo hiervan aangifte doen bij de politie.

08. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
a. De software die benodigd is voor de diensten, beschikbaar is of gebruikt wordt op de Omgeving en/of het Platform en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op de Omgeving en het Platform is, tenzij anders vermeld, het eigendom van RentSeeDo, haar leveranciers en/of providers.
b. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst van RentSeeDo alsmede met betrekking tot de door RentSeeDo gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij RentSeeDo.com. Het is de Gebruiker en/of Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van RentSeeDo.
c. De op het Ticket rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan RentSeeDo dan wel aan de Aanbieder. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten van RentSeeDo dan wel haar Aanbieder worden geschaad.
d. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
e. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
f. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van RentSeeDo en/of de Aanbieder aan Klant.

09. Privacy
a. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van RentSeeDo welke op de website van RentSeeDo raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
b. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer, door RentSeeDo worden verwerkt en aan de Aanbieder worden verstrekt ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst. RentSeeDo draagt geen verantwoordelijk voor de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door de Aanbieder.

10. Aansprakelijkheid
a. RentSeeDo kan niet worden aangemerkt als de Aanbieder van het Evenement, is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomst.
b. Onverminderd de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van RentSeeDo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen beperkt tot directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van RentSeeDo.
c. De aansprakelijkheid van RentSeeDo wegens tekortkoming in de nakoming van een op haar rustende verplichting ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant RentSeeDo deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en RentSeeDo ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RentSeeDo in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart RentSeeDo voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door de Klant van enige verplichting jegens RentSeeDo en/of de Aanbieder, al dan niet voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RentSeeDo meldt.
f. RentSeeDo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan of verlies van het Ticket. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden.

11. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan iedere situatie waarin een tekortkoming ontstaat of zou kunnen ontstaan, niet aan RentSeeDo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RentSeeDo in geval van overmacht het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat RentSeeDo gehouden is tot enige schadevergoeding.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten met RentSeeDo is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met RentSeeDo of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


a. Waar in deze Algemene Voorwaarden en/of in enige overeenkomst tussen RentSeeDo en de Klant RentSeeDo zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is RentSeeDo gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen.
b. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de Omgeving en/of het Platform van RentSeeDo dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden RentSeeDo en de Aanbieder niet.
c. Bij verschil van mening tussen RentSeeDo en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
d. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door RentSeeDo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Want to make a reservation? Call us, between 09:00 - 12:00 (GMT+1), on: (+31) 088-730 7600 Ask your question via Whatsapp: +31 9700 1823 131